S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 15,00 kČ
naše cena 11,12 kČ
skladem
běžná cena 1 200,00 kČ
naše cena 793,80 kČ
skladem
běžná cena 1 200,00 kČ
naše cena 793,80 kČ
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

běžná cena 15,00 kČ
naše cena 11,12 kČ
skladem

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamační řád.

 

1. Obecná ustanovení a definice

a. Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona š.89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na

spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího

z odpovědnosti za vady (dále jen " reklamace ").

b. "Prodávající" je obchodní společnost ČECHVALAB, s.r.o., sídlo: Popradská 84, 82106 Bratislava,

IČO 35697709, DIČ SK2020356173, DIČ 2020356173. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

v oddíle Sro, vložka číslo11664 / B. ,

"Kupující" je subjekt,  který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

 

2. Záruční podmínky

a. Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tj zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném

transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V  takovém případě zůstává zachován nárok

Kupujícího na poskytnutí řádného plnění. Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení

Kupujícího. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží

v neodpovídajících,  resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení,  zanedbání péče o zboží,

neodbornou montáž,  nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží,

neodbornou instalaci.  Oprávnení na  bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborné

montáže, neodborného uvedení zboží do provozu, neodborné manipulaci se zbožím nebo jakéhokoliv 

 neodborného zásahu do zboží během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. 

Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho

za jiný tovar. Všechni záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění

nezanikl nárok na uplatnění záruky podle předchozího bodu  bezplatné.

c. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami

stanovenými Zákonem.

d. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem.

Odstoupení je vůči Prodávajícímu  účinné od okamžiku, kdy je mu  doručeno písemné prohlášení

Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší

a smluvní strany jsou povinny vrátit vše,  co si na jejím základě poskytly.

 

3. Vyřízení reklamace

a. Reklamace se uplatňuje v sídle Prodávajícího.

b. V případě, že Kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění poruchy Zboží opravou

a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený jiný subjekt než Prodejce,

jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro

Kupujícího bližším,  uplatní Kupující právo na  záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listě.

c. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční

opravu prodejce. Prodejce v den přijetí  reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace

zboží,  ve kterém přesně označí vady zboží. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího

formou elektronické  pošty a zároveň kupujícímu doručí e-mailem nebo doporučenou poštou

písemný doklad o vyřízení reklamace (reklamační protokol) nejpozději  do 30 dnů ode  dne

uplatnění reklamace.

d. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích,

jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke  Zboží, případně jej sdělí Prodávající na požádání

Kupujícímu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

e. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje  složité  technické zhodnocení stavu

výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  Po uplynutí této lhůty má

spotřebitel právo od  smlouvy odstoupit nebo  má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

f. V situaci, kdy je Zboží třeba zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, koná Kupující tak,

aby byl Zboží zabaleno do vhodného obalu,  který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům

na přepravu křehkého Zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

g. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem na adresu sídla společnosti

(odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok,

obal). Rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního 

 doručovatele .  Doporučujeme zasíláno zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.

h. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v v souladu s příslušným

ustanovením Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné

kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS,

resp. doporučeného dopisu.

i. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným

způsobem dohodnutým s Kupujícím k převzetí  opraveného Zboží a reklamačního protokolu, resp.

bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen Kupujícímu  formou

doporučené zásilky.

j. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol

o zjištěných poruchách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto  protokolu není návštěva servisního

technika brána v úvahu.

k. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží

do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.

 

4. Závěrečná ustanovení

 

a. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na

nejvhodnější formě reklamačního  postupu. Prodávající s  přihlédnutím k povaze reklamace nabídne

Kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch Zboží udělal na místě případné

instalace, tj u  Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.

b. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.9.2018 Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V případě, že si přejete zboží reklamovat, kontaktujte nás.

 

Záruka

Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná

záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode  dne převzetí zboží  a potvrzení potřebných dokumentů

souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na

soukromou potřebu. Pokud je  kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost,

záruční doba se řídí záručnýmmi podmínkami výrobce.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční

opravy zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad na kterém bude uvedené

vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na  základě původního  dodacího listu

a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí

nového zboží, avšak pouze  na nové zboží.

Veškeré záruční opravy uplatněné právem jsou bezplatné.

 

1.9.2018

Schválil: Ing.Čechvala Ivan, jednatel poločnosti

ZDhmZDRiMm